Centrum MARTIN Sociální služby Sociální rehabilitace - Písek

Sociální rehabilitace - Písek

Sociální rehabilitace - Písek

Služba sociální rehabilitace je určena pro osoby se zdravotním postižením. Primárně uživatelům s mentálním, kombinovaným postižením a s chronickým psychickým onemocněním z Jihočeského kraje od 16 let do 64 let. 

Poslání služby 

Posláním služby sociální rehabilitace poskytované Centrem MARTIN o.p.s. je podpora lidí z cílové skupiny. Tato podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů, působí na ně aktivně tak, aby byli schopni samostatného života a integrace do běžné populace s ohledem na jejich schopnosti a dovednosti. Účelem je, aby tito lidé mohli kvalitně a samostatně, popř. s co nejmenší mírou podpory, uspokojovat své osobní potřeby a zájmy v rámci běžné společnosti.

V rámci svého poslání naplňujeme tyto cíle:

 • naučit uživatele dovednostem každodenního života (cestování, úklid, péče o svoji osobu, hospodaření s penězi, jednání s úřady a institucemi apod.) dle jejichindividuálních potřeb,

 • zvýšit míru soběstačnosti a samostatnosti uživatelů, která vede k nezávislosti,

 • podporovat navazování, udržování a rozvíjení vztahů s blízkými osobami,

 • zprostředkovat kontakty s širším společenským prostředím,

 • umožnit jim vyhledat si vhodné pracovní uplatnění v souladu s jejich představou,

 • podpořit uživatele v pojetí sebe sama jako občana s jeho právy i povinnostmi.

 

Cílová skupina                                                                                           Věková struktura  

 • Osoby s mentálním postižením                                                     • Osoby od 16 - 64 let věku

 • Osoby s kombinovaným postižením

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním

 • Osoby žijící na území Jihočeského kraje

Kapacita:

 • 12 míst

Formy poskytování sociálních služeb: 

 • terénní a ambulantní

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 •     nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích              k sociálnímu začlenění,

 •      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 •      výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

 •      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 
Zařízení poskytovatele: 
 • Centrum MARTIN (třída Národní svobody 32/11, Pražské Předměstí, 397 01 Písek 1)

 • Centrum MARTIN (Lidická 333, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1)

 

Dostupnost služby je omezena provozními hodinami: denně 8. 30 – 18. 00 hodiny

 

Kontaktovat můžete Mgr. Alenu Lípovou na tel. čísle 608 930 502, e-mailem prokopova@centrummartin.cz nebo osobně na adrese: třída Národní svobody 32, 397 01 Písek.

Podívat se můžete i na náš letáček SR_Písek.pdf

 

Uživatelé SR Písek službu pravidelně navštěvují. Nejvíce je zaujalo trénování paměti a to jak prostřednictvím PC hry, tak formou testů a úkolů od Mgr. Jitky Suché. Trénujeme paměť dlouhodobou i krátkodobou, paměť vizuální, dále procvičujeme rozšiřování slovní zásoby. Trénink paměti je součást Individuálního plánu klienta tak, abychom docílili zlepšení té oblasti, kde klient potřebuje pomoc a podporu. Trénování paměti je tímto jedním z prostředků dosažení cíle klienta. 

_____________________________________________________________________________________________

NOVĚ VZNIKLÁ SPOLUPRÁCE S WEBOVÝM PORTÁLEM SOPOP

alt

V rámci Komunitního plánu sociálních služeb ORP Písek spravuje Městská knihovna Písek tento internetový portál zaměřený na informace o poskytování sociálních služeb strukturovaných dle hlavních cílových skupin (senioři, rodiny s dětmi, osoby v krizi a osoby s postižením). 

Portál slouží zejména k usnadnění orientace a zlepšení přístupu veřejnosti k sociálním službám. Součástí portálu jsou kontakty na poskytovatele sociálních služeb, informace z oblasti legislativy a také další informace týkající se doprovodných akcí.

Cíl projektu: Zajistit trvalou informovanost v oblasti sociálních služeb s cílem vytvořit jasně identifikovatelný informační uzel, jenž uživatelům usnadní orientaci v oblasti sociálních služeb a jejich dostupnost.

Více se o projektu můžete dozvědět na jejich stránkách www.sopop.cz.

_____________________________________________________________________________________________

V rámci propojených aktivit služeb vznikne ucelený systém vzdělávání s ohledem na různorodé potřeby uživatelů služby: 

Pro uživatele bude na začátku poskytování služby individuálně provedena Pracovní a bilanční diagnostika, na jejímž základě bude ve spolupráci s uživatelem realizována podrobná analýza vzdělávací schopnosti, pracovního potenciálu a osobních očekávání. Výsledky analýzy budou součástí výběru a zaměření následných vzdělávacích aktivit. Na základě zpracované P-B diagnostiky je s uživatelem sestaven Individuální vzdělávací plán (dále IVP), ve kterém budou popsány a průběžně aktualizovány uživatelovy vzdělávací cíle, předpoklady a omezení v rámci jednotlivých vzdělávacích okruhů.

Vzdělávací okruhy:

Individuální program -  uživatelům pomáhá Pracovní asistent k dosažení maximální možné míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti a to rozvojem jeho specifických schopností a dovedností podle Individuálního vzdělávacího plánu uživatele.

V rámci Individuálního programu jsou posilovány návyky a nacvičovány výkony běžné pro samostatný život. Trénink orientace ve městě, dopravě, nácvik péče o vlastní osobu a dalších nezbytných činností. Individuálním přístupem za využití prvků

Fyzioterapie a ergoterapie podporujeme a využíváme zachované schopnosti, potenciál a kompetence uživatelů a budujeme kompetence nové.  Podstatnou složkou této aktivity bude pomoc s vyhledáváním vhodného pracovního uplatnění (pokud to bude uživatelův cíl), v případě potřeby bude pracovní asistent nápomocen v zacvičování na novém pracovišti. 

Skupinové vzdělávání - uživatel získá orientaci v požadavcích a nabídkách trhu práce vzhledem k míře svého postižení. Pro tento účel je využívána multimediální učebna. Jednotlivé lekce budou vedeny ve skupině, díky čemuž mají uživatelé možnost nácviku modelových situací. Aktivita je zabezpečena Pedagogickým pracovníkem a Sociálním pracovníkem. V rámci skupinového vzdělávání budou realizovány vzdělávací aktivity jako jsou komunikační dovednosti a počítačové dovednosti.

Odborná  praxe - nácvik a rozvoj praktických zkušeností, dovedností a hlavně pracovních kompetencí.  Je poskytována ve cvičném obchodě a cvičné kavárně. Cílem je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, dále pak získání nezbytných společenských a pracovních návyků - pravidelná docházka, zodpovědnost za práci, komunikaci v kolektivu, výdrž a výkonnost. Praxe probíhá v reálném obchodě, kavárně, což je výrazný motivační prvek.

 

Napište nám

Jméno*
Email*

Telefon

Zpráva*
* povinná pole