Centrum MARTIN Vzdělávací a motivační programy (EU)

Vzdělávací a motivační programy

Centrum MARTIN o.p.s při OU pro žáky s více vadami se podařilo získat dotaci z Evropského sociálního fondu na projekty věnující se zlepšení pracovního uplatnění lidí s mentálním či kombinovaným postižením a  žen.
Všechny projekty aktuálně probíhají !

Loga ESF

Projekty jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Základní informace

Projekty jsou zaměřeny na osoby  

- 1) s mentálním a kombinovaným postižením (mentální v kombinaci s tělesným nebo smyslovým) 

- 2) ženám ( dlouhodobě nezaměstnaným, v předdůchodovém věku, vracející se z rodičovské dovolené, nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce, ženy které chtějí začít podnikat)

 1)  Lidé s takto závažným postižením mají velice nesnadnou pozici na otevřeném trhu práce, často trpí nízkou sebedůvěrou a těžko odhalují své schopnosti a pracovní potenciál. Dosavadní systém vzdělávání ve školách nepřipravil tyto osoby na konkurenci na trhu práce a nevybavil je základními znalostmi potřebnými pro získávání práce. V rámci propojených aktivit projektu vznikl ucelený systém vzdělávání s ohledem na různorodé postižení klientů projektu. Pro každého klienta je na začátku programu individuálně provedena Pracovní a bilanční diagnostika, na jejímž základě bude realizována podrobná analýza klientovy vzdělávací schopnosti a jeho pracovní potenciál a výsledky analýzy budou součástí výběru následných vzdělávacích aktivit v rámci Individuálního poradenského programu (IPP) a plánu praxe. Praxe následně probíhá v nově vytvořeném obchodu s dárkovými předměty, případně v tréninkové kavárně. V rámci IPP klientům průběžně pomáháme k získání zaměstnání prostřednictvím poradenství a asistence při ucházení se o zaměstnání. Dále klient absolvuje Motivační a vzdělávací program, ve kterém získá orientaci v požadavcích a nabídkách trhu práce vzhledem k míře svého postižení. Pro tento účel byla vytvořena multimediální učebna, ve které výuka probíhá pod vedením zkušených lektorů. 

Vzhledem k náročné práci s lidmi s kombinovaným postižením využívá projekt partnerství s Odborným učilištěm pro žáky s více vadami, které disponuje odborně vysokoškolsky vzdělanými učiteli s dlouholetými zkušenostmi, kteří tvoří realizační tým. Ve všech aktivitách projektu bude kladen důraz na individuální přístup a pravidelnou a dlouhodobou práci s klienty.

V průběhu obou projektů budou vytvořena též nová pracovní místa pro vybrané absolventy vzdělávacího programu.

2)  Ženy jsou více diskriminovány na trhu práce a zahájení podnikání je pro ně často jedinou možností, jak získat příjem ze své práce. Pro všechny klíčové aktivity jsou nastavené měřitelné, termínované a konkrétní cíle dané plánem počtu žen, které se daných aktivit zúčastní a termíny splnění těchto cílů jsou dané termíny ukončení jednotlivých fází realizace projektu.

Inovativní aktivitou projektu bude vytvoření místa odbytu pro služby a výrobky klientek projektu - obchodu, ve kterém budou klientky získávat první zkušenosti a dovednosti pro distribuci svých produktů a služeb. Klientky zde budou rozvíjet teoretické znalosti získané během vzdělávacích aktivit a dále získávat cenné praktické zkušenosti a návyky důležité pro úspěšný rozvoj podnikatelské činnosti.Praxe je zásadní nejen pro rozvoj podnikatelského záměru, ale rovněž i pro případné další uplatnění na trhu práce. Klientky budou v rámci působení v obchodu pod individuálním vedením odb. asistentky.
 
 
Cílem projektu je zvýšení pracovních příležitostí žen , ohrožených na trhu práce na základě realizace komplexních programů, které se zaměřují na podporu vzniku a rozvoje samostatně výdělečné činnosti s využitím inovativních metod, zapojením doprovodných opatření a nástrojů na slaďování pracovního a rodinného života. 
 
 Specifickými cíli projektu jsou - zvyšování informační gramotnosti ohledně podnikání, podpora zahájení a rozvoje samostatně výdělečné činnosti, účinné snižování limitů brzdících rozvoj schopností a dovedností vlivem dlouhodobé nezaměstnanosti a hledání alternativních způsobů uplatnění žen ohrožených na trhu práce.

Napište nám

Jméno*
Email*

Telefon

Zpráva*
* povinná pole